GGM羊乳標章設計原則

標章圖案以小羊為主體,代表純、真、新鮮無汙染的羊乳品質,豎直的耳朵如豎起大拇指稱讚的手勢,加上青翠牧草的綠色色調,象徵國產羊乳的純正好品質。


GGM羊乳標章認證的意涵與目的

「GGM」是由優良羊乳(Good Goat's Milk)三個英文字的字首而來。推動GGM羊乳標章認證制度乃是保障廣大消費民眾、輔導合法羊乳廠商所產生,藉此提升國產羊乳品質、附加價值,嚴格檢驗乳成分,以及稽核原料乳數量,進而促進整體養羊產業升級發展。


                                 


GGM羊乳標章認證認證流程